Page 9 - FLAMİNGO PLUS 1.SAYI
P. 9

(Padişahlara  ve  beylere  mahsus  bü-
                     yük süslü çadır olan otağ, Orta Asya Türk dev-
                     letlerinde bir azamet, Müslüman-Türk devletle-
                     rinde ise bayrak veya tuğ ile berâber hâkimiyet
                     alâmeti olarak telakki edilmiştir. Çin kaynaklarına göre
                     eski Türklerde bayraksız otağ, otağsız bayrak olmazdı.)


              (Kare kodu okuta-
              rak düğün klibnini
              izleyebilirsiniz.)
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14